https://europedirect.gva.es

Subscripcions

 


Alerta  26 - Juny 2021

 

 

AVANÇOS INSTITUCIONALS

 

Reunió extraordinària del Consell Europeu

Els membres del Consell Europeu de manera extraordinària per a debatre qüestions urgents. El 24 de maig els debats es van centrar en condemnar actuacions dels governs de Bielorússia i Rússia. El 25 de maig la reunió va versar sobre la COVID-19 i el canvi climàtic. En les seues conclusions, el Consell Europeu ha demanat que s'intensifiquen els treballs per a garantir un accés equitatiu a les vacunes contra la COVID-19 i dona suport al paper destacat del Mecanisme COVAX referent a això.

Ratificació de la Decisió de Recursos Propis (Next Generation EU)

Un canvi de paradigma: El passat 31 de maig, tots els Estats membres van ratificar la Decisió sobre els recursos propis de conformitat amb les seues exigències constitucionals. D'aquesta manera, la Comissió Europea té via verda per a començar a obtindre préstecs amb els quals finançar la recuperació en el marc del paquet Next Generation EU. En concret, la Comissió seguirà una estratègia de finançament diversificat amb la qual pretén recaptar fins a 2026, amb les millors condicions financeres possibles, 800.000,00 milions d'euros, la qual cosa suposa el 5% del PIB de la UE.

 

PACTE VERD EUROPEU

 

Noves directrius estratègiques d'aqüicultura

La Comissió ha adoptat noves directrius estratègiques perquè la Unió Europea tinga una aqüicultura més sostenible i competitiva.

Contribuint directament als objectius del Pacte Verd Europeu i especialment a l'Estratègia “De la granja a la taula”, les directrius ajudaran el sector aqüícola de la Unió a ser més competitiu i resilient.

La Comissió demana als Estats membres que tinguen en compte aquestes noves directrius en els seus plans estratègics nacionals pluriennals per al desenvolupament del sector aqüícola, i que recolzen al sector aprofitant els recursos disponibles en el futur Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (*FEMPA) i altres fons de la UE.

Informe del Tribunal de Comptes sobre residus electrònics

L'anàlisi 04/2021 del Tribunal «Mesures de la UE i reptes actuals en l'àmbit dels residus electrònics» para atenció al paper i les mesures que adopta la Unió Europea per a fer front als reptes de gestió de residus electrònics.

El Tribunal presenta la resposta de la UE al problema i destaca algunes de les principals dificultats latents en l'aplicació de la Directiva sobre residus electrònics.

Particularment, també fixa objectius concrets per a poder contribuir al Pla per a una nova economia circular.

 

UNA EUROPA ADAPTADA A L’ERA DIGITAL

 

Identitat digital europea

La Comissió va proposar el 3 de juny un marc per a una identitat digital europea que estarà a la disposició de tots els ciutadans, residents i empreses a la UE. En virtut del nou Reglament, els Estats membres oferiran a ciutadans i empreses unes carteres digitals capaces de vincular les seues identitats digitals nacionals amb certificats dels seus altres atributs personals (permisos de conduir, titulacions, compte bancari, etc.). Paral·lelament al procés legislatiu per a la seua aprovació, a través del programa Europa Digital, la Comissió donarà suport a l'aplicació del marc de la identitat digital europea.

 

UNA ECONOMIA AL SERVEI DE LES PERSONES

 

Certificat COVID digital

El Parlament Europeu i el Consell van aconseguir un acord el 20 de maig sobre el Reglament que regularà el Certificat COVID Digital de la UE. Aquest certificat abastarà la vacunació, els tests i recuperació; estarà disponible en format digital i en paper, inclourà un codi QR signat electrònicament i serà gratuït. La importància d'aquest certificat recau en què els Estats membres s'abstindran d'imposar restriccions addicionals de viatge a les persones titulars d'aquest, llevat que aquestes restriccions siguen necessàries i proporcionades per a salvaguardar la salut pública. El Reglament entrarà en vigor l'1 de juliol després d'adopció d'acord formal, amb un període d'introducció progressiva de sis setmanes per a l'expedició de certificats en aquells Estats membres que necessiten més temps.

Nou segell de seguretat europeu de turisme Covid-19

L'Organització Europea de Normalització (CEN) va publicar el 19 de maig una guia amb els protocols de salut i seguretat COVID-19 en establiments i serveis turístics, desenvolupat per iniciativa de la Comissió, per a reduir l'expansió del virus.

Els Estats membres podran concedir aquesta etiqueta de seguretat als establiments turístics que apliquen i complisquen els requisits d'aquest nou protocol.

Així, aquest segell de seguretat turístic europeu COVID-19 arriba a temps per a la temporada d'estiu i pot millorar els procediments de seguretat en les empreses turístiques i augmentar la confiança dels viatgers i turistes que trien la UE com a destí.

Economia blava sostenible

La Comissió va presentar el 17 de maig un nou enfocament per a l'economia blava sostenible. L'objectiu d'aquesta Comunicació és establir una agenda detallada i realista perquè l'economia blava exercisca un paper principal en la consecució dels objectius del Pacte Verd Europeu. Es pretenen aconseguir els objectius de neutralitat climàtica i contaminació zero; culminar la transició cap a una economia circular i reduir la contaminació; i preservar la biodiversitat, entre altres qüestions. Per a la configuració justa i equitativa de l'economia blava sostenible es comptarà amb la col·laboració i ajuda de les institucions de la UE i amb totes les parts interessades del sector marítim.

Nou programa de fiscalitat per a empreses

La Comissió va adoptar el 18 de maig la Comunicació sobre fiscalitat de les empreses en el segle XXI, la qual estableix una visió a llarg termini per a proporcionar un entorn empresarial i un sistema fiscal de la UE justos i sostenibles, així com una agenda fiscal per als pròxims dos anys, amb mesures específiques que promoguen la inversió productiva i l'esperit empresarial i garantisquen una fiscalitat eficaç.

Europa Creativa: noves ajudes

La Comissió va posar en marxa el 26 de maig un conjunt d'ajudes de més de 2000 milions d'euros per a la recuperació, la resiliència i la diversitat dels sectors cultural i creatiu enfront de la pandèmia de la COVID-19. Aquestes ajudes es troben dins del programa de treball per al primer any d'execució del programa Europa Creativa 2021-2027.

És important ressaltar la importància de l'ajuda a aquests sectors perquè contribueixen no sols a la cohesió social i la diversitat d'Europa, sinó també a la seua economia, ja que representen el 4,2% del PIB total de la UE i el 3,7% de la seua mà d'obra.

Primer informe sobre la Directiva de Productes de Tabac

La Comissió va publicar el 20 de maig el seu primer informe sobre la Directiva de Productes de Tabac 2014/40/UE. L'informe conclou que la legislació de la UE ha millorat el control del tabac, contribuït a protegir la salut dels ciutadans de la UE en proporcionar als Estats membres normes estrictes per a abordar l'ús de productes del tabac a la UE. Així mateix, encara hi ha marge de millora en unes certes àrees essencials com l'etiquetatge, l'avaluació d'ingredients, les vendes a distància transfrontereres i els productes nous i emergents..

 

UNA EUROPA MÉS FORTA AL MÓN

 

Política Comercial de la UE enfront de la Covid-19

La Unió Europea va presentar el passat 4 de juny una proposta dirigida als membres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) amb la finalitat d'establir les bases per a crear un pla d'acció multilateral contra la Covid-19 en matèria de comerç. En concret, la UE insta els governs a:

·         Garantir la lliure circulació de vacunes, tractaments i els seus components contra la Covid-19.

·         Animar als productors de vacunes al fet que amplien les seues capacitats, així com assegurar un preu assequible per als països més necessitats.

·         Facilitar l'ús de llicències obligatòries en el marc dels ADPIC vigent en l'OMC.

Finalment, la UE va presentar una comunicació específica sobre propietat intel·lectual, així com va expressar la seua voluntat de debatre sobre l'exempció general proposta per diversos membres de l'OMC..

Enfocament global: investigació i innovació

La Comissió Europea va adoptar el passat 18 de maig una Comunicació sobre el seu enfocament global en matèria d'investigació i innovació sota el títol “Estratègia d'Europa per a la cooperació internacional en un món canviant”. La nova estratègia persegueix, d'una banda, crear un entorn global d'investigació i innovació basat en normes i valors comuns i, d'altra banda, garantir la reciprocitat i la igualtat de condicions en la cooperació internacional. Amb això, es pretén oferir solucions innovadores que siguen ecològiques, digitals i saludables, així com assumir el lideratge mundial mitjançant el foment de les iniciatives en el marc del programa Horitzó Europa i l'adopció de directrius sobre la manera d'adoptar ingerències estrangeres.

Nova agenda global: lluita contra la Covid-19

Els líders del G-20, en el marc de la Cimera Mundial de la Salut, es van comprometre el passat 21 de maig a adoptar una postura comuna entorn de la gestió de la crisi de la Covid-19 i futures amenaces sanitàries. Entre els temes tractats, destaca el rol de la propietat intel·lectual com a garantia d'equitat o la necessitat d'augmentar i diversificar la fabricació de productes sanitaris. En aquest sentit, la UE proposa facilitar el comerç i l'ús de llicències obligatòries en moments de crisis o limitar les restriccions d'exportació. Així mateix, totes les parts coincideixen en la necessitat d'abordar el dèficit de finançament de l'Accelerador ACT, el desenvolupament de sistemes interoperables que permeten reaccions ràpidament davant amenaces víriques, i el suport als països de renda baixa i mitjana.

Equip Europa: fabricació i accés a vacunes a Àfrica

La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen, va anunciar el passat 21 de maig la posada en marxa d'una iniciativa plantejada per “Equip Europa” per a abordar els obstacles a la fabricació i l'accés a medicaments i tecnologies sanitàries a Àfrica.

La iniciativa, dotada de 1.000 milions euros procedents del pressupost de la UE, permetrà fer front als problemes tant d'oferta com de demanda en el continent africà, reduir les desigualtats en les capacitats de fabricació a tot el món, així com diversificar les cadenes de valor mundials. En col·laboració amb la Unió Africana, la proposta de “Equip Europa” reforçarà els sistemes farmacèutics i sanitaris, creant un entorn propici per a la sostenibilitat.

 

PROMOCIÓ DEL NOSTRE ESTIL DE VIDA EUROPEU

 

Noves mesures per a viatges no essencials a la UE

La Comissió va adoptar el 20 de maig una actualització de la seua recomanació sobre la restricció temporal dels viatges no essencials a la UE, que pateix alguns canvis: Perquè s'alcen les restriccions als viatges no essencials per a un tercer país determinat, el nombre de casos de COVID-19 per 100.000 habitants durant els últims 14 dies s'eleva de 25 a 75. Quant als turistes ja vacunats, s'acceptarà a tots els turistes de tercers països que hagen sigut vacunats amb dues dosis d'una vacuna reconeguda per l'Agència Europea del Medicament. La recomanació del Consell continua sent un instrument no vinculant jurídicament pel que els Estats membres continuen sent responsables d'implementar el contingut de la recomanació.

Normativa més estricta en productes sanitaris

A la fi de maig va entrar en vigor, després de la pròrroga motivada per la pandèmia, el nou reglament sobre productes sanitaris, que estableixen un marc sanitari regulador modern i més sòlid per a protegir la salut pública i la seguretat dels pacients.

El Reglament sobre productes sanitaris té com a objectiu principal augmentar la transparència i la informació als pacients i adaptar la legislació comunitària als avanços tecnològics i al progrés de la ciència mèdica. Així mateix, cerca millorar la seguretat clínica i garantir un accés just al mercat per als fabricants.

Aquest Reglament es complementa amb el Reglament sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro (2017/746/UE), la data d'aplicació del qual és el 26 de maig de 2022.

 

UN NOU IMPULS A LA DEMOCRÀCIA

 

Desinformació: Codi de Bones Pràctiques

La Comissió Europea va publicar el passat 26 de maig unes directrius sobre com potenciar el Codi de Bones Pràctiques en matèria de desinformació. Les noves pautes marcades, insten a reforçar el Codi mitjançant la desmonetització de la desinformació, la capacitació dels usuaris per a distingir i denunciar pràctiques informatives poc ètiques, la millora de la cobertura de verificació de dades, l'accés a aquests, així com el foment d'una major participació per part de les plataformes establides i emergents actives a la UE emparades per un marc de seguiment sòlid. Finalment, es preveu la creació d'un Centre de Transparència i l'establiment d'un grup de treball permanent presidit per la Comissió.

 

CÚRIA

 

CÚRIA: Sentència T-628/20 RYANAIR DAC/Comissió (Espanya-COVID19)

Al juliol de 2020, Espanya va notificar a la Comissió Europea un règim d'ajudes pel qual es va crear un Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques espanyoles que travessen dificultats temporals arran de la pandèmia de Covid-19.

En aquesta nova Sentència, la Sentència en l'assumpte Sentència en l'assumpte T-628/20 Ryanair DAC/Comissió (Espanya – Covid-19), el TJUE ha establit que el fons en qüestió és conforme amb el Dret de la Unió, constituint un règim d'ajudes d'Estat, però de caràcter proporcionat i no discriminatori.

 

 

CONSULTES PÚBLIQUES

 

Consultes públiques obertes

Aquestes són son les consultes públiques destacadesa través de les quals els ciutadans i les empreses poden compartir els seus punts de vista sobre les noves polítiques de la UE i la legislació vigent.

 

Aquesta Alerta ha sigut elaborada per l'equip de Europe Direct Comunitat Valenciana(Daría Terrádez, Ana Enguídanos, Irene Campanario, Beatriz Santaemilia, Jose Luis Mira, José M. Ferrer), basant-nos en les publicacions de les institucions de la Unió Europea. Per a qualsevol suggeriment, o si desitja donar-se de baixa de les nostres publicacions, pot contactar-nos en l'adreça europedirect_pre@gva.es

Copyright de les imatges: © European Union 2021