Portals

Nuevo logo ED

INSCRIPCIÓ CONFERÈNCIA FUTUR EUROPA

Formulari Inscripció Esdeveniments
Prova de verificació
 

Consentiment de tractament de Dades

Consentiment de tractament de Dades

 • El responsable del tractament és Presidència de la Generalitat Valenciana.
 • En l'Oficina Europe Direct Comunitat Valenciana utilitzem les dades facilitades (nom i cognoms, correu electrònic, organització) per a l'enviament del butlletí Alerta Europa així com informació sobre esdeveniments, i altres oportunitats a Europa.
 • Les persones interessades en aquest tractament tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, a rectificar-los, suprimir-los, limitar el seu tractament o a oposar-se a aquest. Podrà exercir aquests drets mitjançant escrit dirigit al responsable del tractament que haurà de contindre:
  • Nom i cognoms de l'interessat; fotocòpia del seu document nacional d'identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l'identifique i, si escau, de la persona que el represente, o instruments electrònics equivalents; així com el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l'afectat eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent (Aquest paràgraf s'entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d'identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius.)
  • Petició en què es concreta la sol·licitud
  • Direcció a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau 

O bé a través del tràmit telemàtic: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18487&version=amp

 • La finalitat d'aquest tractament requereix del seu consentiment exprés. Se l'informa que té la possibilitat de retirar el seu consentiment en qualsevol moment sol·licitant-lo a aquesta mateixa adreça de correu.
 • Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua seu electrònica, accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/. També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o bé dirigint escrit a:

Delegat de protecció de dades de la Generalitat

Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pg. de l´Albereda, 16

46010 – València

 • Les dades proporcionades es conservaran mentre vosté no manifeste el seu desig de no continuar rebent els nostres enviaments o mentre el servei d'enviaments no deixe de prestar-se. Una vegada suprimits del tractament, les seues dades es conservaran el període de temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Tampoc es preveuen transferències internacionals de les seues dades.